38697

วันที่ 9 ธ.ค. 2562 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ““Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “ โดยจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตากได้จัดขึ้น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบการทุจริตคอร์รัปชันของทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน จากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย พ.ศ. 2561 พบว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 อยู่อันดับที่ 99 จากทั้งหมด 180 ประเทศ ผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข และสะท้อนให้เห็นว่ากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลง เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สามารถกระทำได้โดยการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไป ในการนี้ นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้พร้อมกันเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และรวมพลังกันต่อต้าน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

1

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายคณายศ กริอุณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, นายธีระศักดิ์ สอนอ่อน ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเลย (Zero Tolerance) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และนำประกาศเจตจำนงของจังหวัดเลยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีกิจกรรม เดิน/วิ่ง รณรงค์ เก็บขยะ/ทำความสะอาด/ปล่อยพันธุ์ปลา / ปลูกต้นไม้ ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก อ.เชียงคาน โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

2112

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้โปรดมอบหมาย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รั่ปชั่นสากล (ประเทศไทย) INTERNATIONAL ANTI CORRUPTION DAY 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานด้วย ทั้งนี้งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 183 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา วันที่ 9 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศแมกซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฐานะเป็นรัฐภาคีอนุสัญญา UNCAC โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

56431

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายเทียนชัย บุญทวีส่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดสตูล ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด

S 83484715

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรผ่านตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” ณ ห้องประชุม ดร.ทิม สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และได้ให้เกียรติมอบนโยบายในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนและการไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้ง ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว นายสัตว์แพทย์ เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์ เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและได้ร่วมกันทำกิจกรรมตอบคำถามเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เนื้อหาอื่นๆ...