38697

วันที่ 9 ธ.ค. 2562 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ““Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “ โดยจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตากได้จัดขึ้น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบการทุจริตคอร์รัปชันของทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน จากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย พ.ศ. 2561 พบว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 อยู่อันดับที่ 99 จากทั้งหมด 180 ประเทศ ผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข และสะท้อนให้เห็นว่ากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลง เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สามารถกระทำได้โดยการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไป ในการนี้ นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้พร้อมกันเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และรวมพลังกันต่อต้าน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก