ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ (ศปท.กรมปศุสัตว์)

ที่มา

นายกรัฐมนตรีมีนโยบายด้านการบริหารราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีมติให้กรมให้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานด้านป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามมติ/ข้อสั่งการ ภายใต้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ.)

องค์ประกอบ

 1. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้า ศปท. กรมปศุสัตว์
 2. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รองหัวหน้า ศปท. กรมปศุสัตว์
 3. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 4. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. เลขานุการกรม
 6. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและบริหาร
 7. นิติกรกลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม เป็นผู้ปฏิบัติงานของ ศปท. กรมปศุสัตว์

วิสัยทัศน์

"  กรมปศุสัตว์ ใส่สะอาดต้านทุจริตร้อยเปอร์เซ็นต์  "

อำนาจหน้าที่

 1. เสนอแนะแนวทาง มาตรการและจัดทำแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 2. ประสานงาน เร่งรัด และกำกับหน่วยงานให้ดำเนินการตามแผน
 3. รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมความและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA)
 5. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต
 6. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง