ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ (ศปท.กรมปศุสัตว์)

ที่มา

นายกรัฐมนตรีมีนโยบายด้านการบริหารราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีมติให้กรมให้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานด้านป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามมติ/ข้อสั่งการ ภายใต้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ.)

องค์ประกอบ

 1. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้า ศปท. กรมปศุสัตว์
 2. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รองหัวหน้า ศปท. กรมปศุสัตว์
 3. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 4. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. เลขานุการกรม
 6. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและบริหาร
 7. นิติกรกลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม เป็นผู้ปฏิบัติงานของ ศปท. กรมปศุสัตว์

วิสัยทัศน์

"  กรมปศุสัตว์ ใส่สะอาดต้านทุจริตร้อยเปอร์เซ็นต์  "

อำนาจหน้าที่

 1. เสนอแนะแนวทาง มาตรการและจัดทำแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 2. ประสานงาน เร่งรัด และกำกับหน่วยงานให้ดำเนินการตามแผน
 3. รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมความและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA)
 5. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต
 6. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

somchon2561

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์

boonyakit

น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์

ผอ.สำนักกฏหมาย

ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ ศปท.กรมปศุสัตว์

pairoj

น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ ศปท.กรมปศุสัตว์

blank

นางสาวอิสราภรณ์ ชัยมะโน

รักษาการเลขานุการกรม

ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ ศปท.กรมปศุสัตว์

taweesit

นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ ศปท.กรมปศุสัตว์

narhuchar

นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ

นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์ ศปท.กรมปศุสัตว์

kritta

นายกฤชฐา นาควิจิตร

นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์ ศปท.กรมปศุสัตว์

 

sirapob

นายสิรภพ เดชพันธุ์

นิติกร กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการ/ผู้ประสานงาน

ศูนย์ ศปท.กรมปศุสัตว์

akarapong

นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์

นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการ/ผู้ประสานงาน

ศูนย์ ศปท.กรมปศุสัตว์

blank

ว่าง

นิติกร กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการ/ผู้ประสานงาน

ศูนย์ ศปท.กรมปศุสัตว์

blank

ว่าง

นิติกร กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการ/ผู้ประสานงาน

ศูนย์ ศปท.กรมปศุสัตว์

aurak

นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม

นิติกร กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการ/ผู้ประสานงาน

ศูนย์ ศปท.กรมปศุสัตว์