สถิติผู้เข้าชม

 

2563 12 09a 001 1
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตให้ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 (LIVE ทั่วประเทศ) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต 1-9 และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
     กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้โดยเห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการ แผนงานและกิจกรรมตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การปลุกจิตสำนึกในการไม่ทนต่อการทุจริต การยกย่องส่งเสริมหน่วยงานใสสะอาดและยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างใสสะอาด และการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง
      การดำเนินการดังกล่าว จะสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดได้ จะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอันได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เป็นประชาชน เกษตรกร หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งควรให้ความสำคัญและร่วมกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ หากพบเห็นการกระทำที่มีลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์
     เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติ ดังนี้
     1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและเป็นธรรม
     2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
     3. จัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
     4. บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส มีเมตตาธรรม และมีความเสมอภาค
     5. บริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามระเบียบของราชการ มีระบบควบคุม กำกับดูแล และเกิดประโยชน์สูงสุด
     6. ต่อต้านการและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันทีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ
     นอกจากนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรกับบุคคลและหน่วยงาน ประกอบด้วย 1. รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 ราย 2. รางวัลยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 4 ราย และ 3. ประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 จำนวน 16 หน่วยงาน และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต
     ณ ลานหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

S 4063251

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) "Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เวลา 07.00-12.00 น. นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) zero tolerance จังหวัดภูเก็ต และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็น ประธานในพิธีเปิด

 S 85434385

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้โปรดมอบหมายให้นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโดยการประชุมมีกรอบการประชุม ดังนี้

38697

วันที่ 9 ธ.ค. 2562 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ““Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “ โดยจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตากได้จัดขึ้น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบการทุจริตคอร์รัปชันของทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน จากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย พ.ศ. 2561 พบว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 อยู่อันดับที่ 99 จากทั้งหมด 180 ประเทศ ผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข และสะท้อนให้เห็นว่ากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลง เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สามารถกระทำได้โดยการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไป ในการนี้ นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้พร้อมกันเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และรวมพลังกันต่อต้าน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

เนื้อหาอื่นๆ...