TP1 2837

พิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้โปรดมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ)

สำหรับกรมปศุสัตว์มีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ราย ได้แก่
๑. นายเสกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
๒. นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง
๓. นายธนกร ร่มโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คือ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ได้รับการส่งเสริม และยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตาม และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการเป็นสำคัญ


 

ข่าว : นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์ / ภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์)

“การประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565"

 

S 29352021

 

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายนฤชา แก้วอุดมวัชระ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่
นางสาวปรารถนา อุนทะอ่อน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ผู้แทนกองคลัง นางสาวจตุพร ปัดถา ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวพรพรรณ ไกรฤกษ์ผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม และนางสาวภคพร ธีระจันทร์
 
ผู้แทนกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อร่วมพิจารณากำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

ข่าว ปิยาภัสร์ พรมมา / ภาพ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรืต กรมปศุสัตว์) 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์)

 

 

25641209anticorruption

 

แบบรายงานผลการดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565 PDF. (คลิก)

แบบรายงานผลการดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565 DOC. (คลิก) 

pic02

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยยึดหลักการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ได้ให้ความสำคัญร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2565 โดยประกาศเจตจำนงสุจริตจะปฎิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมมอบโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงาน ประกอบด้วย รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 1 ราย รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ AA ของหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ 6 หน่วยงาน และรางวัลยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 7 ราย โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล และนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต 1- 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค (LIVE ทั่วประเทศ) เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ เพื่อมาตรฐานการปฎิบัติงานราชการที่ใสสะอาด สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. ณ ลานหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

761357

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย ให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ” แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 45 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ดำเนินการจัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ ในการนี้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมรับฟังบรรยายพร้อมกับผู้เข้าอบรม จำนวน 60 คน

เนื้อหาอื่นๆ...