Untitled

ผลการดำเนินโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566

       ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อประเมินระดับคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ส่วนกลางระดับ กอง/สำนักหรือเทียบเท่าและสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ให้สูงยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น

       กรมปศุสัตว์ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0602/5440 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยผลการดำเนินการ สรุปได้ ดังนี้คิดเป็นร้อยละ 100
จากจำนวนหน่วยงานทั้งหมด ส่งผลให้ภาพรวมคะแนนของกรมปศุสัตว์อยู่ที่ 89.56 คะแนน ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

           (1) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้รับคะแนนในภาพรวม 92.13 คะแนน
แสดงให้เห็นถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ อันได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน รวมทั้ง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ตามนโยบายของรัฐบาลและอธิบดีกรมปศุสัตว์

           (2) แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้รับคะแนนในภาพรวม 88.92 คะแนน แสดงให้เห็นถึงระดับความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการป้องกันการทุจริต ที่มีความรับรู้ เข้าใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับสูง

           (3) แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EXternal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้รับคะแนนในภาพรวม
88.92 คะแนน แสดงให้เห็นถึงระดับความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในเรื่องการให้บริการ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
การปรับปรุงการทำงาน มีความรับรู้ เข้าใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับสูง

       อย่างไรก็ตาม แม้ในภาพรวมการดำเนินโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จะได้คะแนนรวมที่ 89.56 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแต่หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ยังคงต้องยกระดับการดำเนินงานให้สูงยิ่งขึ้นตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายการประเมินที่ 95 คะแนน ตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ต่อไป

 

อ่านประกาศได้ที่ >>>>> รายละเอียด <<<<<

กำหนดการรับมอบรางวัล >>>> รายละเอียด <<<<

------------------------------------------------------------ 

ข่าว : นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์ 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์)

S 108470274

การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “มาตรการ แนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง”

               ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ (นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ) กองคลัง (นางสาวปรารถนา อุนทะอ่อน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ) ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “มาตรการ แนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในการประชุมสัมมนา เรื่อง “สัตว์พันธุ์ดี ฟาร์มปลอดภัย ก้าวหน้าวิจัย ห่างไกลการทุจริต” ณ โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
  
          ในการบรรยายหัวข้อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับรู้ รับทราบ ถึงประเด็นปัญหาของการทุจริต และแนวทางการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้เครื่องมือเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะเป็นการบรรยายให้ความรู้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ศึกษาและทดลองการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดแนวทางการป้องกันด้วยวิธีการและเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับฟังและมีข้อเสนอแนะร่วมกัน
 

 

ข่าว : นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์ / ภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์)

“การประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565"

 

S 29352021

 

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายนฤชา แก้วอุดมวัชระ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่
นางสาวปรารถนา อุนทะอ่อน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ผู้แทนกองคลัง นางสาวจตุพร ปัดถา ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวพรพรรณ ไกรฤกษ์ผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม และนางสาวภคพร ธีระจันทร์
 
ผู้แทนกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อร่วมพิจารณากำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

ข่าว ปิยาภัสร์ พรมมา / ภาพ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรืต กรมปศุสัตว์) 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์)

 

TP1 2837

พิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้โปรดมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ)

สำหรับกรมปศุสัตว์มีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ราย ได้แก่
๑. นายเสกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
๒. นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง
๓. นายธนกร ร่มโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คือ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ได้รับการส่งเสริม และยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตาม และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการเป็นสำคัญ


 

ข่าว : นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์ / ภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์)

pic02

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยยึดหลักการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ได้ให้ความสำคัญร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2565 โดยประกาศเจตจำนงสุจริตจะปฎิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมมอบโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงาน ประกอบด้วย รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 1 ราย รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ AA ของหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ 6 หน่วยงาน และรางวัลยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 7 ราย โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล และนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต 1- 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค (LIVE ทั่วประเทศ) เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ เพื่อมาตรฐานการปฎิบัติงานราชการที่ใสสะอาด สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. ณ ลานหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

เนื้อหาอื่นๆ...