S 108470274

การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “มาตรการ แนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง”

               ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ (นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ) กองคลัง (นางสาวปรารถนา อุนทะอ่อน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ) ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “มาตรการ แนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในการประชุมสัมมนา เรื่อง “สัตว์พันธุ์ดี ฟาร์มปลอดภัย ก้าวหน้าวิจัย ห่างไกลการทุจริต” ณ โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
  
          ในการบรรยายหัวข้อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับรู้ รับทราบ ถึงประเด็นปัญหาของการทุจริต และแนวทางการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้เครื่องมือเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะเป็นการบรรยายให้ความรู้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ศึกษาและทดลองการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดแนวทางการป้องกันด้วยวิธีการและเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับฟังและมีข้อเสนอแนะร่วมกัน
 

 

ข่าว : นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์ / ภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์)