TP1 2837

พิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้โปรดมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ)

สำหรับกรมปศุสัตว์มีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ราย ได้แก่
๑. นายเสกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
๒. นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง
๓. นายธนกร ร่มโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คือ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ได้รับการส่งเสริม และยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตาม และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการเป็นสำคัญ


 

ข่าว : นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์ / ภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์)