“การประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565"

 

S 29352021

 

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายนฤชา แก้วอุดมวัชระ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่
นางสาวปรารถนา อุนทะอ่อน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ผู้แทนกองคลัง นางสาวจตุพร ปัดถา ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวพรพรรณ ไกรฤกษ์ผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม และนางสาวภคพร ธีระจันทร์
 
ผู้แทนกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อร่วมพิจารณากำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

ข่าว ปิยาภัสร์ พรมมา / ภาพ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรืต กรมปศุสัตว์) 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์)