pic02

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยยึดหลักการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ได้ให้ความสำคัญร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2565 โดยประกาศเจตจำนงสุจริตจะปฎิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมมอบโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงาน ประกอบด้วย รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 1 ราย รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ AA ของหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ 6 หน่วยงาน และรางวัลยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 7 ราย โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล และนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต 1- 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค (LIVE ทั่วประเทศ) เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ เพื่อมาตรฐานการปฎิบัติงานราชการที่ใสสะอาด สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. ณ ลานหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมาตลอดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้โดยเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้ดำเนินโครงการแผนงานและกิจกรรมตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การปลุกจิตสำนึกในการไม่ทนต่อการทุจริต การยกย่องส่งเสริมหน่วยงานใสสะอาดและยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างใสสะอาด และการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมจะสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน อาทิ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ ประชาชน เกษตรกร หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งควรให้ความสำคัญและร่วมกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ หากพบ เห็นการกระทำมิชอบ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม การปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติ ดังนี้ คือ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และเป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล จัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส มีเมตตาธรรม และมีความเสมอภาค บริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามระเบียบของราชการ มีระบบควบคุม กำกับดูแล และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันทีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ

ข่าว พิจารณา สามนจิตติ / ภาพ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์ | วีดีโอประชาสัมพันธ์ | รายละเอียดเพิ่มเติม