25641209anticorruption

กรมปศุสัตว์ กำหนดจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างความตะหนักรู้และความมุ่งมั่นของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกษตรกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดกิจกรรม

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์