25641209anticorruption

 

แบบรายงานผลการดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565 PDF. (คลิก)

แบบรายงานผลการดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565 DOC. (คลิก)