761357

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย ให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ” แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 45 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ดำเนินการจัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ ในการนี้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมรับฟังบรรยายพร้อมกับผู้เข้าอบรม จำนวน 60 คน

การบรรยายดังกล่าว รองอธิบดีได้มอบข้อคิดที่เป็นประโยชน์ โดยให้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อประชาชน พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดี ให้รู้จักและเข้าใจถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ โดยในช่วงท้ายของบรรยายได้กล่าวถึงข้าราชการ พึงมี 2 ภ คือ ภูมิใจ และภาระหน้าที่

ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์