Untitled

ผลการดำเนินโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566

       ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อประเมินระดับคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ส่วนกลางระดับ กอง/สำนักหรือเทียบเท่าและสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ให้สูงยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น

       กรมปศุสัตว์ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0602/5440 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยผลการดำเนินการ สรุปได้ ดังนี้คิดเป็นร้อยละ 100
จากจำนวนหน่วยงานทั้งหมด ส่งผลให้ภาพรวมคะแนนของกรมปศุสัตว์อยู่ที่ 89.56 คะแนน ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

           (1) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้รับคะแนนในภาพรวม 92.13 คะแนน
แสดงให้เห็นถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ อันได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน รวมทั้ง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ตามนโยบายของรัฐบาลและอธิบดีกรมปศุสัตว์

           (2) แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้รับคะแนนในภาพรวม 88.92 คะแนน แสดงให้เห็นถึงระดับความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการป้องกันการทุจริต ที่มีความรับรู้ เข้าใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับสูง

           (3) แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EXternal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้รับคะแนนในภาพรวม
88.92 คะแนน แสดงให้เห็นถึงระดับความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในเรื่องการให้บริการ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
การปรับปรุงการทำงาน มีความรับรู้ เข้าใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับสูง

       อย่างไรก็ตาม แม้ในภาพรวมการดำเนินโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จะได้คะแนนรวมที่ 89.56 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแต่หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ยังคงต้องยกระดับการดำเนินงานให้สูงยิ่งขึ้นตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายการประเมินที่ 95 คะแนน ตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ต่อไป

 

อ่านประกาศได้ที่ >>>>> รายละเอียด <<<<<

กำหนดการรับมอบรางวัล >>>> รายละเอียด <<<<

------------------------------------------------------------ 

ข่าว : นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์ 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์)