S 83484715

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรผ่านตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” ณ ห้องประชุม ดร.ทิม สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และได้ให้เกียรติมอบนโยบายในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนและการไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้ง ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว นายสัตว์แพทย์ เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์ เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและได้ร่วมกันทำกิจกรรมตอบคำถามเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์