S 82460677
วันอาทิตย์ที่10พย.62 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมT-Vintage จ.ฉะเชิงเทรา

โดยการมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการปลูกฝังให้ข้าราชการรุ่นใหม่ทำงานด้วย "หัวใจ" ที่รักประชาชน "เสียสละ" เพื่อประชาชน ให้รู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น พร้อมมีความรู้ทักษะ สมรรถระที่จำเป็น รวมถึงการดำรงตนและทำงานราชการในยุค Digital

 

นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระทำผิดวินัยและการต่อต้านการทุจริต

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระทำผิดวินัยและการต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการสามารถนำไปเผยแพร่และยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งดำเนินการกิจกรรม. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์