2112

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้โปรดมอบหมาย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รั่ปชั่นสากล (ประเทศไทย) INTERNATIONAL ANTI CORRUPTION DAY 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานด้วย ทั้งนี้งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 183 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา วันที่ 9 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศแมกซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฐานะเป็นรัฐภาคีอนุสัญญา UNCAC โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

 

ที่มาของข้อมูล : ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์