มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ 2564

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

1.กองแผนงาน

2.สำนักตรวจวสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

3.หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกรมปศุสัตว์