ตัวอย่างการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงานในระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

สำนักควบคุม ป้องกัน บำบัดโรคสัตว์

หน่วยงานระดับเขต

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3