มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินการตามมาตรการด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

1. สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

2. สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

3. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

4. กองแผนงาน

5. หน่วยงานอื่นๆในสังกัดกรมปศุสัตว์

ผลการดำเนินการตามมาตรการด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต

1. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียนทุจริต