มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวอย่างการรายงานผล เช่น

1. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ > คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <

2. สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ > คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <

3. สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 > คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <

4. สำนักงานเลขานุการกรม > คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <

ทั้งนี้ สามารถดูการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

 

รายงานผลสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<