โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2567

กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยดำเนินการใน 4 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 การอนุมัติอนุญาต

การพิจารณาอนุมัติอนุญาตแผนจัดตั้งและการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

 

ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย

การดำเนินโครงการโคบาลชายแดนใต้ระยะนำร่อง >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

 

ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างลิฟต์โดยสาร >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

 

ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล

การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ  >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<