โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2566

กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยดำเนินการใน 2 ระดับ ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด (ระดับกรม)

กรมปศุสัตว์ ได้พิจารณาคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างโรงเก็บรถจักรกลการเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา) มาเป็นกระบวนงานที่ต้องวิเคราะห์ เพื่อกำหนดมาตรการ และดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประชุมชี้แจงและการประเมินความเสียง โครงการจ้างก่อสร้างโรงเก็บรถจักรกลการเกษตร >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

เอกสาร >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

เอกสารโครงการจ้างก่อสร้างโรงเก็บรถจักรกลการเกษตร >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ (ระดับหน่วยงาน)

กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งให้หน่วยงานในระดับสำนัก กอง หรือเทียบเท่า และสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 1-9 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการ และดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการดำเนินงานของหน้่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ดังนี้

ตัวอย่างการประเมินจัดทำแผนและการรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ 1 ด้านการอนุมัติอนุญาต

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต << / >> การจัดการความเสี่ยงการทุจริต <<

ด้านที่ 2 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต << / >> การจัดการความเสี่ยงการทุจริต <<

ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กองคลัง >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต << / >> การจัดการความเสี่ยงการทุจริต <<

 

ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารโครงการฯ และข้อมูลการประเมินจัดทำแผนและการรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานอื่นได้ที่ 

>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<