25620521 1

ชุดโอกาส

ชุดสนับสนุน

ชุดยกย่อง

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

กรณีตัวอย่าง การกระทำผิดและแนวทางการลงโทษ กรณีการกระทำผิดทางวินัย

ผลการดำเนินการทางวินัย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

anticorruptionday

ที่มาของข้อมูล : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)