กรณีตัวอย่าง การกระทำผิดและแนวทางการลงโทษ กรณีการกระทำผิดทางวินัย

ผลการดำเนินการทางวินัย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์