สถิติผู้เข้าชม

 

S 69795877

วันที่ 12 มิ.ย. 62 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้โปรดมอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนานิติกรด้านกฎหมายกรมปศุสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง" เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุม โรงแรมบาลิออส รีสอร์ต เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านปศุสัตว์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าทึ่

ในการนี้ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม ได้นำเสนอการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้มีการกล่าวถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ ทั้งนี้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้ให้หลักการ แนวคิดในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ “ปศุสัตว์ ต่อต้านคอร์รัปชั่น”

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่