สถิติผู้เข้าชม

 

S 32038925

วันที่ 2 กันยายน 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายนฤชา แก้วอุดมวัชระ นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยนายสุรจิต อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสกหรณ์ เป็นประธาน ฯ ทั้งนี้ การประชุมสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกร์ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ตำแหน่งและประเภททรัพย์สินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการยื่น รวมทั้งบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์