การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียด)

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
1. การเปิดช่องทางข้อเสนอแนะและร้องทุกข์ให้กับผู้ใช้บริการผ่านมาง DLD 4.0,Facebook และเว็บไซต์กองควบคุมอาหารและยาสัตว์(รายละเอียด)
2. มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและจัดทำตู้แสดงความคิดเห็นจากผู้มาติดต่อขอรับบริการ(รายละเอียด)
3. พัฒนาระเบียบกฎหมายระบบการพิจารณาอนุญาต เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ โดยจัดทำร่างประกาศ กฎหมายต่างๆ เพื่อให้เป็นข้อกำหนดและแนวทางเดียวกัน (รายละเอียด)
4. การพิจารณาออกใบอนุญาตใช้รูปแบบคณะกรรมการ โดยจัดประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารคำขอการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 2558
และพ.ร.บ. วัตถุอันตราย 2535 (รายละเอียด)
5. ปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ส. 2535 โดยมีการพัฒนาระบบ NSW Phase 3
เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาการขออนุญาตต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 2535 (รายละเอียด)