ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ