วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567
ระบบรับแจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า “ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
การยื่นข้อร้องเรียน อย่างน้อยต้องปรากฏรายละเอียด ดังนี้
  1. ระบุ ชื่อ-นามสกุล และสถานที่อยู่หรือสถานประกอบการที่สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งผลการดำเนินการได้
  2. ระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน
  3. ระบุพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนและพยานหลักฐานให้เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบได้ มิเช่นนั้นอาจเข้าข่ายเป็นลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์
สอบถามรายละเอียด ได้ที่ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02-653-4444 ต่อ 2134 แฟกซ์. 02-653-4916