หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์

chaiwat2564 1

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์
ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 328/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์

suradech

นายสุรเดช สมิเปรม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์
ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 237/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์

 

somchon2561

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์
ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่