banner25631209 1

กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 ในวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 - 10.00 น. ณ ลานจอดรถ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดกำหนดการ

banner25631209 2