กิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยการจัดประชุมเพื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต