pic03

19 ก.ค.2562 เวลา 9.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการสัมมนา หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)รุ่นที่10 พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเจ้าร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรมการทุจริตแห่งชาติ(ปปช,ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร" นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง"(นยปส.)รุ่นที่ 10ระหว่างวันที่ 14ม.ค.2562ถึงวันที่6 ก.ย.2562ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจำนวน80คนและหลักสูตรดังกล่าวกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์รุ่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวสู่สาธารณะ เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำยุทธศาสตร์ เรื่อง"กลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี"

ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์จะนำแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ มาปรับใช้กับกรมปศุสัตว์เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามกรกจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)