รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรมในส่วนความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

1. กิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยและการรักษาวินัย

2. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านคุณะรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรกรมปศุสัตว์

3. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต สร้างค่านิยมในการรักษาวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 (เผยแพร่จุลสารความรู้และ อินโฟกราฟฟิก)

4. กิจกรรมคัดเลือก/ยกย่อง ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น

5. กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรกรมปศุสัตว์เพื่อยกย่องเป็นผู้ปรพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

6. กิจกรรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชาให้กับบุคลากร

7. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่

8. กิจกรรมป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบงาน ศปท. กรมปศุสัตว์ (LINE ศปท.)

9. กิจกรรมกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมปศุสัตว์ 

10. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัยญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

11. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

12. โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

13. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14. กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์

15. กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

16. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย (ผลประโยชน์ทับซ้อน)

17. กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตเชิงนดยบาย (โครงการหน่วยงานใสสะอาด)

 
โครงการ/กิจกรรมในส่วนความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ในสังกัดกรมปศุสัตว์
 
1. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดำเนินการโดย กองคลัง)
 
2. กิจกรรมบูรณาการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานสังกัดกระทรวง โดยการจัดประชุมเพื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 
3. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง (ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบปศุสัตว์ไทย ๔.๐ (DLD ๔.๐) (ดำเนินการโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์)
 
5. โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน (ดำเนินการโดยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์)