กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565

ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินการ

1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา