บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในกรมปศุสัตว์

บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันในการแสดงเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ และปฏิบัติตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์
  1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างถูกต้อง เคร่งครัดและเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
  2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
  3. จัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส มุ่งผลในทุกขั้นตอน มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
  4. บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส มีความเมตตา และมีความเสมอภาค
  5. บริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบของราชการ มีระบบควบคุม กำกับดูแล และเกิดประโยชน์สูงสุด
  6. ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันที เมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือประพฤติมิชอบในราชการ
ชื่อ - นามสกุล*
ตำแหน่ง*
หน่วยงาน*
เลขที่บัตรประชาชน*