S 85622798

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้โปรดมอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรกลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงามสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ปปช และมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วน และผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งนี้มี พล.ต.อ. วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ปปช เป็นประธานกล่าวเปิดและปฐกถาพิเศษ เรื่อง “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

 

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์